Doradztwo

 

 Doradztwo z zakresu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

W zależnośći od potrzeb klienta doraźnie odpowiadam na pytania lub udzielam konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz weryfikuję i w kompleksowy spsób wdrażam system zgodności z wymaganaimi prawnymi zarówno polskimi jak też unijnymi.
Przygotowuję i opiniuję umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, które mają być zawarte zarówno z podmiotami krajowymi jak też zagranicznymi. Ponadto opiniuję globalne projekty związane z przetwarzaniem i transferem danych osobowych pod kątem ich zgodności z wymaganaimi prawnymi zarówno polskimi jak też unijnymi.

Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych

Dla klienta przygotowuję, weryfikuję oraz aktualizauję wszelkie dokumenty związane z przetwarzaniem danych oosbwych oraz wymagane przepisami, m. .in:

 • Politykę Bezpieczeńśtwa Danych Osobowych,
 • Instrukcję zarządzania system informatycznym,
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ,
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • Wnioski rejestracyjne dla zbiorów danych osobowych,
 • Inne dokumenty i formularze zwiążane z przetwarzaniem danych osobowych (np. Oświadczenia o zachowanu poufności danych, klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, kwestionariusze).

 

 Sporządzanie wniosków rejestracyjnych dla zbiorów danych osobowych do GIODO i rejestrowanie wniosków na zlecenie klienta

Przygotowuję wnioski rejestracyjne dla zbiorów danych osobowych oraz dokonuję rejestracji w bazie GIODO w imieniu klianta. Doradzam również, które z baz danych osobowych podlegają obowiązkowi rejestracji jako zbiory danych osobowych. Kontaktuję się także z biurem GIODO w imieniu klienta.

 Przygotowanie do kontroli GIODO

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych biuro GIODO jest upoważnione do przeprowadzania kontroli u podmiotów będących Administartorami danych. Regułą jest, iż audyty są zapowiadane wcześniej. Dzięki mojej pomocy będziecie Państwo mogli przygotować się do kontroli. 

W ramach przygotowania do kontroli GIODO oferuję:

 • błyskawiczny audyt przed kontrolą GIODO,
 • przygotowanie osób mających kluczowe role dla przetwarzania danych osobowych do rozmów z kontrolerami,
 • przygotowanie kluczowych dokumentów wymaganych w czasie kontroli,
 • doraźne konsutacje lub uczestnictwo w czasie kontroli,
 • doradztwo i konsultacje we wdrażaniu działań naprawczych po kontroli.

 

Pełnienie roli zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub wsparcie osoby będącej ABI w przedsiębiorstwie klienta

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada szereg obowiązków na osoby pełniące rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wśród nich;

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i aktualiazację dokumentacji opisującej procesy przetwarzania danych osobowych w organizacji,
 • modyfikację aplikacji służących zabezpieczeniu danych osobowych ,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do przetarzania danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych,
 • przeprowadzanie dochodzeń w sprawie skarg dotyczących niezgodnego z prawem przetwarzania,
 • weryfikowanie żądań o udostępnienie danych osobowych,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

​Mogę wspomagać osobę wyznaczoną w firmie klienta w wykonywaniu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub wykonywać te obowiązki jako zewnętrzny Administrator w Państwa imieniu.

 Przygotowanie polityki prywatności na strony internetowe

 Wdrożenie w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji opartego na normie ISO 27001.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a moją ofertą skontaktuj się ze mną:

Tel.: +48 517 55 11 71
E-mail: biuro@privacy-consulting.pl